Μαθαίνω να κυκλοφορώ, τη ζωή μου αγαπώ!!!

Η ενημέρωση για την σωστή οδική συμπεριφορά στο δρόμο και η διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης σώζει ζωές
Κανάρη Ελένη
(ΠΕ 60 Νηπιαγωγός- elena85kan@yahoo.gr)
1ο  Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρακάτω εισήγηση περιέχει τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τίτλο «Μαθαίνω να κυκλοφορώ, την ζωή μου αγαπώ». Το πρόγραμμα προσεγγίστηκε διαθεματικά, εμπλέκοντας όλες τις γνωστικές και μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ και του νέου προγράμματος σπουδών, υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-15 και η διάρκεια του ήταν 4 μήνες.  Συμμετείχε 1 μεικτό τμήμα (νήπια-προνήπια) του νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 17 παιδιών. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας, συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής συνείδησης ως πεζών, ποδηλατών, συνεπιβατών και μελλοντικών συνειδητοποιημένων οδηγών.


ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Οδική ασφάλεια, πεζός-ποδηλάτης-συνεπιβάτης, κυκλοφοριακή συνείδηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οδική συμπεριφορά μιας χώρας είναι δείκτης πολιτισμού, παιδείας, κουλτούρας και  παράγοντας σεβασμού της ανεκτίμητης ανθρώπινης ζωής.  Δυστυχώς η Ελλάδα όμως χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος, κακή κυκλοφοριακή αγωγή και ελλιπή οδική συνείδηση και συμπεριφορά των οδηγών και πεζών.  Αυτό γίνεται αντιληπτό και από την  αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων κάθε χρόνο κατά 35%, τοποθετώντας την χώρα πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, με τα περισσότερα θύματα να είναι παιδιά. Βάση των παραπάνω δεδομένων, η δημιουργία συνείδησης οδικής ασφάλειας από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία είναι επιτακτική μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελεί χρυσή επένδυση, προκειμένου να αντιστραφεί αυτήν η πραγματικότητα, έστω και μακροπρόθεσμα.
Ως επί το πλείστον θέλοντας το σχολείο μας να αξιοποιήσει τέτοιου είδους ρεαλιστικά προβλήματα καθημερινής κοινωνικής ζωής στο τοπικό περιβάλλον που είναι γνώριμα και οικεία προς όλους αποφάσισε να ασχοληθεί με το παρακάτω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να παραχθεί έργο μάθησης και αγωγής με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά, συνδέει όλες τις γνωστικές και μαθησιακές περιοχές ΔΕΠΠΣ και του νέου προγράμματος σπουδών. Διακρίνεται από συγκεκριμένους στόχους και βάση αυτών επαρκή ανάλυση, κατευθύνσεις και συστηματική προσέγγιση κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. Με αυτόν τον τρόπο  επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζει τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθάει στις επικοινωνιακές δεξιότητες.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας, συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής συνείδησης ως πεζών, ποδηλατών, συνεπιβατών και μελλοντικών συνειδητοποιημένων οδηγών. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
-να αντιληφθούν τα παιδιά ότι κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές που έχουν κατά την διακίνηση στο δρόμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων που μπορεί να έχει κάποιος
-να γνωρίσουν τα είδη σήμανσης, να μάθουν τις κυριότερες κατηγορίες πινακίδων και να κατανοήσουν τον λόγω ύπαρξης τους σε συγκεκριμένα σημεία
-να γνωρίσουν και να μάθουν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας πεζών-ποδηλατών-συνεπιβατών και να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους με ασφάλεια
-να ενθαρρυνθούν και να γίνουν φορείς προς τις οικογένειές τους σε θέματα οδικής συμπεριφοράς που κατέκτησαν από την αγωγή και εκπαίδευσή τους.
-να γνωρίσουν τους επαγγελματίες που σχετίζονται με θέματα κυκλοφοριακής αγωγής (τροχονόμος, σχολική τροχονόμος, δάσκαλος οδήγησης)
-να γνωρίσουν την οδική τους συμπεριφορά στα σήματα του τροχονόμου/σχολικού τροχονόμου
-να καλλιεργήσουν το ένστικτο της αυτοπροστασίας και να κατανοήσουν τρόπους προστασίας/πρόληψης ατυχημάτων
-να ενισχύσουν το αίσθημα προσωπικής ευθύνης για τη διαφύλαξη της ζωής τους µέσα από τη συνετή και υπεύθυνη συμπεριφορά
- να αναγνωρίσουν την ύπαρξη, την τήρηση και την αναγκαιότητα κανόνων κυκλοφορίας
-να καλλιεργήσουν οδική συνείδηση
-να πληροφορηθούν για τις βασικές αιτίες ατυχημάτων  και τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
- να προάγουν τη γλωσσική ικανότητα, τον γραπτό λόγο, τη συνεργατικότητα, την αλληλεπίδραση, την προσωπική τους ανάπτυξη και την κοινωνικότητά τους
-να αναπτύξουν στάσεις και κοινωνικές δεξιότητες (αυτονομία, συνεργασία, επιχειρηματολογία, κριτική σκέψη, ευελιξία, αίσθημα προσφοράς και ευθύνης )
-να παρατηρούν το εξωτερικό περιβάλλον, να ταξινομούν, να συγκρίνουν, να κάνουν υποθέσεις και να εξάγουν συμπεράσματα
-να αναπτύξουν κριτική σκέψη και κατάλληλο λεξιλόγιο
-να αντιληφθούν την σημασία των αισθήσεων
-να μάθουν να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα και να προσανατολίζονται στο χώρο
-να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα για την κίνηση των αντικειμένων
-να αναπτύξουν κινητικές ικανότητες και να μπορούν να εκτελέσουν ορισμένες από αυτές ικανοποιητικά
-να παίξουν και να διασκεδάσουν
-να εξοικειωθούν με τη χρήση των υπολογιστών ως εργαλείο ανακάλυψης και διερεύνησης πληροφοριών και ψηφιακού γραμματισμού

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι μέθοδοι προσέγγισης που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι εξής:
-Παρουσίαση δεδομένων με σχεδιαγράμματα
-Διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων
-Παροχή υλικών
-Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο πρότυπου-μοντέλου συγκεκριμένης συμπεριφοράς
-Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)
-Αξιολόγηση από μέρους των παιδιών
-Καταγραφή και αξιολόγηση από μέρους της εκπαιδευτικού
-Χρήση Τ.Π.Ε.
-Παιχνίδια διερεύνησης, ρόλων και παιχνίδια με κανόνες
-Διοργάνωση του χώρου
- Άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία
-Εργασία σε ομάδες
-Εισηγήσεις από επαγγελματίες και συνέντευξη σε αυτούς
-Διαθεματική προσέγγιση
-Εκπαιδευτικός περίπατος
 -Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
-Συνεργασία με την οικογένεια


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
Αφόρμηση για την επιλογή του θέματος
 • Το σχολείο βρίσκεται σε περιφερειακό δρόμο με μεγάλη κίνηση χωρίς πεζοδρόμια
 • Καλύπτει μεγάλη περιοχή μιας και στα πλαίσια της συνένωσης των νηπιαγωγείων φοιτούν και παιδιά από τα διπλανά χωριά εκτός από αυτά της κωμόπολης.
 • Εξαιτίας των παραπάνω λόγων το 95% των παιδιών προσέρχεται στο σχολείο με το αμάξι και όχι περπατώντας
 • Διαπίστωση ύστερα από παρατήρηση της νηπιαγωγού, άγνοιας κανόνων κυκλοφοριακής ασφάλειας από μέρους των παιδιών (π.χ. φοράμε ζώνη ασφαλείας, ελέγχουμε τον δρόμο πριν περάσουμε απέναντι κτλ)
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε στους 4 μήνες. Οι επισκέψεις που προγραμματίστηκαν ήταν 2, αλλά εν τέλει πραγματοποιήθηκε μόνο η μία που ήταν ανέξοδη (εκπαιδευτικός περίπατος στους δρόμους της κωμόπολης ). Προτιμήθηκαν για τον παραπάνω λόγο, οι επισκέψεις στο χώρο του σχολείου από επαγγελματίες που σχετίζονται με την διακίνηση στο δρόμο.
Ανάγνωση Παραμυθιού «Καλώς τον κ. Κ.Ο.Κ.»
 • Αφόρμηση για την ανίχνευση και καταγραφή των γνώσεων και αντιλήψεων των παιδιών για τον Κ.Ο.Κ. στάθηκε η ανάγνωση του παραμυθιού «Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ.». Μέσα από την ανάγνωση του παραμυθιού τα παιδιά ήρθαν σε πρώτη επαφή με τα σήματα της Τροχαίας και αναγνώρισαν μερικά από αυτά. Με τη βοήθεια του κυρίου ΚΟΚ μάθανε τα σήματα. Συζητήσαμε για την αξία τους και τα αποτελέσματα της παραβίασης αυτών από οδηγούς και πεζούς Αποτύπωσανε τις εντυπώσεις τους από το παραμυθι σε κόλλα Α4 με την μέθοδο της ζωγραφικής.
 • Παιχνίδι ερωτήσεων: Τι σημαίνουν τα χρώματα και τα σχήματα στα σήματα; Με την βοήθεια του διαδικτύου και του βιβλίου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών τα παιδιά μπόρεσαν να κατηγοριοποιήσουν τα σήματα κατά χρώμα και κατά σχήμα.
 • Παιχνίδια και φύλλα εργασίας με σχήματα και αντιστοίχηση με το κατάλληλο σήμα
 • Παιχνίδι μνήμης: βρες την σωστή σειρά των σχημάτων. Τοποθετούσαν τα παιδιά σε μια ακολουθία κάποια σχήματα, ένα παιδί έκλεινε τα μάτια του, ανακατεύανε την σειρά των σχημάτων και έπρεπε το παιδί να θυμηθεί την αρχική ακολουθία
 • Παιχνίδι: βρες το άλλο μισό του σήματος και ένωσε το
 • Παιχνίδι: μάντεψε ποιο σήμα είναι. Ένα παιδί σηκωνόταν και τραβούσε τυχαία κλήρο με ένα σήμα. Θα έπρεπε με ερωτήσεις τα υπόλοιπα παιδιά να μαντέψουν τι σχήμα είναι
 • Κατασκευή χάρτινου φαναριού «ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης» και εκμάθηση κανόνων του σωστού πεζού
 • Παιχνίδι με την μουσική: τα παιδιά «κυκλοφορούν» στη τάξη και όταν σταματήσει η μουσική σε περίπτωση που σηκώσει η νηπιαγωγός-φανάρι το πράσινο χρώμα προχωράνε, το πορτοκαλί επιβραδύνουν και το κόκκινο σταματάν
 • Εκμάθηση κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε, πριν διασχίσουμε το  δρόμο.
 • Εκμάθηση τραγουδιού  «το τέρας της κυκλοφορίας» από την συλλογή του Τεμπέλη δράκου του Γιώργου Χατζηπιερή (2005, Universal)
 • Εκμάθηση βασικών κανόνων που αφορούν τους επιβάτες του αυτοκινήτου και πρέπει αυτοί να τηρούν ώστε να κινούνται με ασφάλεια
Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά παρακολούθησαν από το διαδίκτυο τα εξής βίντεο:
 • Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο
 • Οδική ασφάλεια final
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Οδική συμπεριφορά για τα παιδιά
 • Οδική ασφάλεια ταινία
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» της KIDMEDIA   με πολλές δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά ασχολούνταν καθημερινά.
 • Προβολή πλούσιου εποπτικού υλικού σε θέματα οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς από τις ιστοσελίδες www.kindykids.gr, dreamkindergarten.blogspot.com και εγχειρίδια χρήσης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου ( εικονογραφημένοι βασικοί κανόνες οδικής συμπεριφοράς ).
Ανάγνωση παραμυθιών
 • Πρόσεχε στον δρόμο
 • Ο φίλος μου ο ποδηλατάκιας
Οι αριθμοί άμεσης ανάγκης
Ύστερα από συζήτηση και παρατήρηση των οχημάτων που δίνουμε προτεραιότητα στο δρόμο μαθαμε τους αριθμούς άμεσης ανάγκης (αστυνομία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Πυροσβεστική: 199) και τι πληροφορίες που πρέπει να δώσουμε αν χρειαστεί.
Παιχνίδι αξιολόγησης: η νηπιαγωγός έλεγε διαφορετικές μικρές αυτοσχέδιες ιστορίες με έναν βασικό ήρωα και προβλημάτιζε τα παιδιά στο τι θα κάνανε και ποιον αριθμό θα έπαιρναν άμα έπαιρνε φωτιά το σπίτι, άμα εγκλωβιζόταν κάποιος στο ασανσέρ, άμα τραυματιζόταν κτλ.
Συναισθήματα και ασφάλεια
Παρουσιάστηκε μια εικόνες οδικού ατυχήματος και κλήθηκαν τα παιδιά να πουν πώς μπορεί να προκλήθηκε το συγκεκριμένο ατύχημα. Αναρωτήθηκαν τα παιδιά κατά πόσο μπορεί το ατύχημα να προκλήθηκε επειδή κάποιος από τους εμπλεκόμενους είχε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα-συμπεριφορά. Πώς κάποια από τα συναισθήματα επηρεάζουν την συμπεριφορά ενός οδηγού/πεζού/ποδηλάτη;
Παιχνίδι: κατηγοριοποίηση των συναισθημάτων-συμπεριφορών σε δύο στήλες, σε αυτά που ενδέχεται να αυξήσουν το κίνδυνο ατυχήματος και σε αυτά που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη ατυχήματος.
Θεατρικό παιχνίδι: τα παιδιά με μίμηση ρόλων παρουσιάζουν ένα τροχαίο ατύχημα. Στην συνέχεια ξαναπαρουσιάζουν την σκηνή ώστε να αποφευχθεί το τροχαίο ατύχημα.
Επίσκεψη σχολικού τροχονόμου
Επισκέφτηκε το σχολείο μας με την στολή της και όλα τα σύνεργα της δουλειάς της,  η σχολική τροχονόμος του δημοτικού που θα φοιτήσουν την επόμενη χρονιά τα νήπια. Κατόπιν ερωτήσεων των παιδιών μας εξήγησε ποια ακριβώς είναι η δουλειά της, ποια είναι η στολή της, ποια είναι τα εργαλεία της δουλειά της (φορητή πινακίδα σήμανσης ΣΤΟΠ ) ποια η διαφορά της με τον τροχονόμο, ποιες κωδικοποιημένες κινήσεις μας κάνει για να περάσουμε απέναντι και πως. Η σχολική τροχονόμος επέμεινε κυρίως στα σημεία που κάνουν συνήθως λάθος τα παιδιά και μπορούν να αποβούν μοιραία.
Παιχνίδι με την σχολική τροχονόμο: με χαρτοταινία δημιουργήθηκε μια υποτιθέμενη διάβαση, όπου τα παιδιά θα έπρεπε να εντοπίσουν την σχολική τροχονόμο στο δρόμο, να πάνε κοντά της και ύστερα από δικό της σήμα-σινιάλο να υπακούσουν στην υπόδειξη της και να περάσουν απέναντι ο ένας πίσω από τον άλλον αν ήταν πολλά άτομα ή δυο-δυό αν ήταν μόνο δυο. Στις ελεύθερες δραστηριότητες στη συνέχεια τα παιδιά κάνανε τα ίδια τον σχολικό τροχονόμο
Επίσκεψη δασκάλου οδήγησης
Επισκέφτηκε το σχολείο μας με το εκπαιδευτικό του αμάξι ο δάσκαλος οδήγησης. Συζήτησε μαζί με τα παιδιά, έλυσε τις απορίες τους, έδειξε βίντεο του υπουργείου μεταφορών και επικοινωνιών για την σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, παρουσίασε το βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όπου τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να το ξεφυλλίσουν και έβαλε τα παιδιά μέσα στο εκπαιδευτικό του αμάξι και μας έδειξε τις διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά. Τέλος δώρισε σε όλα τα παιδιά το βιβλίο «Καλώς τον κ. Κ.Ο.Κ.»
Επίσκεψη ποδηλάτη
Επισκέφτηκε το σχολείο ένας ποδηλάτης και παρουσίασε με απλό και κατανοητό τρόπο και με τη συνοδεία πλούσιου εποπτικού υλικού, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά ως «σωστοί» ποδηλάτες ενώ παράλληλα μας εξήγησε ποια είναι η σωστή χρήση των αντικειμένων που έφερε μαζί του. Τα αντικείμενα αυτά ήταν: κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, γιλέκα και αντανακλαστικά περιβραχιόνια, τρόμπα ποδηλάτου, κουδουνάκι, ειδικός εξοπλισμός και ρουχισμός που χρειάζεται για ποδήλατο βουνού, γάντια (καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα), φώτα, ειδικός ρουχισμός για βροχή και κρύο, καθρέφτες που τοποθετούνται στο τιμόνι και ένα μικρό βαλιτσάκι εργαλείων.

Επίσης συζητήσαμε για τους κίνδυνους χρήσης ποδηλάτου στους δρόμους μιας κωμόπολης και για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουμε. Απαντήθηκαν και ερωτήματα των παιδιών προς τον ποδηλάτη όπως: Που πρέπει να κάνουμε ποδήλατο κανονικά; Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στην επαρχία μας; Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης ποδηλάτου στην υγεία μας και στο περιβάλλον; Τέλος παίξαμε παιχνίδι ερωτήσεων και όποιος απαντούσε σωστά έπαιρνε δώρο και ένα από τα αντικείμενα που μας παρουσίασε ο ποδηλάτης.
Εκπαιδευτικός περίπατος
Στα πλαίσια του προγράμματος κρίθηκε αναγκαίος ένας εκπαιδευτικός περίπατος στους δρόμους της κωμόπολης ο οποίος αποδείχτηκε αρκετά χρήσιμος μιας και η βιωματική προσέγγιση σε αυτές τις ηλικίες είναι πάντα η καλύτερη.
Παρατηρήθηκαν τα σήματα (χρώμα, σχήματα, τι σημαίνει το καθένα)  και καταγράφηκε το πλήθος τους σε ένα χαρτί. Διαπιστώθηκε έλλειψη πεζοδρομίων από τα παιδιά και καμία πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Στάθηκε όμως καλή αφορμή για να εξηγήσουμε τους κανόνες του «σωστού» πεζού και να εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε στην τάξη τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα εντοπίστηκαν επικύνδυνες καταστάσεις όπως ξεθωριασμένα, χαλασμένα, σπασμένα, σήματα και ξεθωριασμένες διαβάσεις και διαγραμμίσεις στους δρόμους. Τα παιδιά παρατήρησαν και άλλου είδους ταμπέλες που ύπαρχουν στους δρόμους όπως, οι αριθμοί των οδών, οι μπλε ταμπέλες των οδών, σήματα «no parking» που έχουν τοποθέτηθεί από ιδιώτες έξω από μαγαζια και σπίτια και δίπλα στους κάδους απορριμάτων. Αντιλήφθηκαν ότι δεν υπήρχαν καθόλου φανάρια και προβληματίστηκαν για το πώς πρέπει να περνάμε απέναντι έναν δρόμο που δεν έχει φανάρι πεζών και για το πώς πρεπει να κινούνται οι οδηγοί, καταλήγοντας στην αναγκαιότητα των σημάτων και του κ.ο.κ.
Στην διαδρομή περάσαμε και έξω από ένα φανοποιείο όπου υπήρχαν τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Αναρωτήθηκαν τα παιδιά για τα αίτια των ατυχημάτων και διαπιστώσανε ιδίοις όμμασι ποιες είναι οι συνέπειες και οι ζημιές. Ο φανοποιός τους ενημέρωσε για το πόσο σημαντικό είναι οι οδηγοί να φροντίζουν το όχημά τους, να βάζουν ζώνη, να είναι προσεκτικοί και γενικά να ακολουθούν τον Κ.Ο.Κ.
Δίπλωμα κυκλοφοριακής αγωγής
Στο τέλος του προγράμματος δόθηκε σε όλα τα παιδιά ένα δίπλωμα κυκλοφοριακής αγωγής διότι γνώρισαν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο και έμαθαν να κυκλοφορούν με ασφάλεια
Συνεργασία με την οικογένεια
Πριν την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, έγινε ενημέρωση των γονέων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ζητήθηκε η υποστήριξη από μέρους τους και όσο αφορά την έγκρισή τους για τις εκδρομές που θα πραγματοποιούνταν, αλλά και όσο αφορά τη μάθηση οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής συνείδησης, ως συνέχεια των προσεγγίσεων  που υιοθετούνται στο σχολείο προβάλλοντας τους εαυτούς τους ως πρότυπα συμπεριφοράς.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στην αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργήθηκε  ένας εννοιολογικός χάρτης όπου κατέγραψε τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τους προβληματισμούς των παιδιών για τον Κ.Ο.Κ. Κατά την διάρκεια του προγράμματος γινότανε εναλλακτική αξιολόγηση των γνώσεων που κατακτιούνταν από τα παιδιά είτε με την μορφή ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, είτε με την μορφή παιχνιδιών, είτε με την μορφή εικαστικών έργων και φύλλων εργασιών. Ενημερωνόταν ο ατομικός φάκελος του παιδιού, ο οποίος περιείχε την διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος, με φωτογραφίες, φύλλα εργασίας, συστηματική παρατήρηση από την νηπιαγωγό και καταγραφή αυτής, σύνθεση αφηγηματικής ιστορίας σχετικής με βιώματα κυκλοφοριακής αγωγής, κατασκευές, ζωγραφιές, ελεύθερες εργασίες , τις προσκλήσεις που στάλθηκαν σε αυτούς που μας επισκέφτηκαν καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Στο τέλος του προγράμματος παίξαμε με τα παιδιά ένα παιχνίδι όπου διατύπωσαν ερωτήσεις από όλα όσα έμαθαν και βίωσαν, τις καταγράψαμε σε χαρτί και στην συνέχεια σηκώνονταν ένα-ένα παιδί και επέλεγε τυχαία μία ερώτηση και προσπαθούσε να την απαντήσει. Παραδείγματα ερωτήσεων: Πώς περνάμε τον δρόμο απέναντι; Περπατάμε όταν βλέπουμε τον Σταμάτη; Σε τι χρησιμεύουν τα φανάρια; κτλ
Κύρια επιδίωξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων ήταν κατά πόσο ήτανε σε θέση τα παιδιά  να ανακαλέσουν στην μνήμη τους και να εφαρμόσουν με τον ενδεικνυόμενο τρόπο τους στοιχειώδες κανόνες οδικής κυκλοφορίας βιωματικά.
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μαζί με όλες τις προσκλήσεις που στάλθηκαν στους επαγγελματίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια ήταν και μία στο τμήμα της Τροχαίας Ηρακλείου. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα μας, καθώς από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε νήπια και μόλις ολοκληρωθούν αυτά θα μας ενημερώσει σχετικά για να υπάρξει επίσκεψη. Προφανώς η ολοκλήρωση θα γίνει μετά το πέρας της φετινής σχολικής χρονιάς, μιας και το αίτημα μας είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.
Οι εκπαιδευτικές εκδρομές που είχαν προγραμματιστεί αρχικά ήταν δυο. Η μία ήταν ένας εκπαιδευτικός περίπατος στους δρόμους της κωμόπολης που πραγματοποιήθηκε και η άλλη ήταν στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής  «Άγιος Σπυρίδωνας» στον Κρουσώνα Ηρακλείου. Η δεύτερη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη εύρεσης οικονομικών πόρων
Επίσης κατά την διάρκεια του προγράμματος προέκυψε η ιδέα να κάνουμε και μια ακόμη επίσκεψη στην πόλη του Ηρακλείου έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή και να χρησιμοποιήσουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, να δούμε φανάρια, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομους, ποδηλατοδρόμους, πεζόδρομους, διπλής κυκλοφορίας δρόμους, σήραγγες, γέφυρες, ράμπες αναπήρων, κυκλικούς κόμβους και γενικότερα να γνωρίσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την οδική συμπεριφορά μας σε μια μεγαλούπολη. Δυστυχώς όμως λόγω μη εξεύρεσης οικονομικών πόρων και επικινδυνότητας του εγχειρήματος δεν πραγματοποιήθηκε η παραπάνω επίσκεψη.
Βιβλιογραφία
 • Βαϊμάκη, Κ. (2014). Ο φίλος μου ο ποδηλατάκιας, Αθήνα: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Weinhold , A. (2007) .Πρόσεχε στον δρόμο, (Μ. Αγγελίδου, Μτφ.). Αθήνα: Άγκυρα
 • Χατζηπιερής, Γ. (2010). Ο Τεμπέλης Δράκος Και Άλλες Ιστορίες, Αθήνα : Universal Greece


Ιστοσελίδες